اشعار

وکتور خوشنویسی شعر ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیستویژه

وکتور خوشنویسی شعر ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست

وکتور خوشنویسی شعر دلبران دل می برندویژه

وکتور خوشنویسی شعر دلبران دل می برند

وکتور تایپوگرافی آمدم ای شاه پناهم بدهویژه

وکتور تایپوگرافی آمدم ای شاه پناهم بده

خوشنویسی شعر دل می رود ز دستمویژه

خوشنویسی شعر دل می رود ز دستم

وکتور خوشنویسی شعر ز همه دست کشیدمویژه

وکتور خوشنویسی شعر ز همه دست کشیدم

وکتور خوشنویسی مرا هزار امید استویژه

وکتور خوشنویسی مرا هزار امید است

خوشنویسی شعر غم عشق تو به جان استویژه

خوشنویسی شعر غم عشق تو به جان است

وکتور خوشنویسی این جهان با تو خوش استویژه

وکتور خوشنویسی این جهان با تو خوش است

وکتور تایپوگرافی از صدای سخن عشقویژه

وکتور تایپوگرافی از صدای سخن عشق

وکتور خوشنویسی از اتفاق چه خوشتر بود میان دو دوستویژه

وکتور خوشنویسی از اتفاق چه خوشتر بود میان دو دوست

وکتور تایپوگرافی تو مرا جان و جهانیویژه

وکتور تایپوگرافی تو مرا جان و جهانی

وکتور خوشنویسی شعر فلک جز عشق محرابی نداردویژه

وکتور خوشنویسی شعر فلک جز عشق محرابی ندارد

وکتور خطاطی شعر از صدای سخن عشقویژه

وکتور خطاطی شعر از صدای سخن عشق

وکتور خوشنویسی از صدای سخن عشق ندیدم خوشترویژه

وکتور خوشنویسی از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

وکتور شعر این قافله عمر عجب می گذردویژه

وکتور شعر این قافله عمر عجب می گذرد

وکتور شعر تو مرا جان و جهانیویژه

وکتور شعر تو مرا جان و جهانی

نقاشیخط شعر این قافله عمر عجب می گذردویژه

نقاشیخط شعر این قافله عمر عجب می گذرد

نقاشیخط آمدم ای شاه پناهم بدهویژه

نقاشیخط آمدم ای شاه پناهم بده

خوشنویسی شعر در کوی نیک نامان ما را گذر ندادندویژه

خوشنویسی شعر در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند

وکتور شعر چه کنم آهوی جانمویژه

وکتور شعر چه کنم آهوی جانم

به باشگاه مشتریان تربچه بپیوندید ثبت نام