اشعار

وکتور خوشنویسی شعر شب یلدا ز راه آمد دوبارهویژه

وکتور خوشنویسی شعر شب یلدا ز راه آمد دوباره

خوشنویسی با خود از بهر تسلی شب یلدای فراقویژه

خوشنویسی با خود از بهر تسلی شب یلدای فراق

خوشنویسی شعر در هوایت بی‌قرارم روز و شبویژه

خوشنویسی شعر در هوایت بی‌قرارم روز و شب

وکتور خوشنویسی شعر اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل منویژه

وکتور خوشنویسی شعر اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من

وکتور خوشنویسی رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندویژه

وکتور خوشنویسی رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

خوشنویسی شعر دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآییویژه

خوشنویسی شعر دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

خوشنویسی شعر جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گداویژه

خوشنویسی شعر جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گدا

خوشنویسی شعر اندر دل من درون و بیرونویژه

خوشنویسی شعر اندر دل من درون و بیرون

نقاشیخط شعر چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو داردویژه

نقاشیخط شعر چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد

نقاشیخط حال من خوب است اما با تو بهتر می شومویژه

نقاشیخط حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم

وکتور شعر چو عاشق می‌شدم گفتمویژه

وکتور شعر چو عاشق می‌شدم گفتم

وکتور خداحافظ ای برگ و بار دل منویژه

وکتور خداحافظ ای برگ و بار دل من

آتش بگیر تا که بدانی چه می کشمویژه

آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم

وکتور شعر قطره تویی بحر توییویژه

وکتور شعر قطره تویی بحر تویی

وکتور من گمشده ام هر چه بگردی خبری نیستویژه

وکتور من گمشده ام هر چه بگردی خبری نیست

وکتور شعر برام هیچ حسی شبیه تو نیستویژه

وکتور شعر برام هیچ حسی شبیه تو نیست

وکتور شعر پشت دریاها شهری استویژه

وکتور شعر پشت دریاها شهری است

غم مخور دادرس عاشق مظلوم خداستویژه

غم مخور دادرس عاشق مظلوم خداست

خوشنویسی هر چیز که در جستن آنی آنیویژه

خوشنویسی هر چیز که در جستن آنی آنی

وکتور شعر اندر دل من هزار خورشید بتافتویژه

وکتور شعر اندر دل من هزار خورشید بتافت

به باشگاه مشتریان تربچه بپیوندید ثبت نام