ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

به باشگاه مشتریان تربچه بپیوندید ثبت نام