اشعار

وکتور خوشنویسی حال من خوب استویژه

وکتور خوشنویسی حال من خوب است

وکتور شعر هم در به دری دارد و هم خانه خرابیویژه

وکتور شعر هم در به دری دارد و هم خانه خرابی

وکتور خوشنویسی عشق اصطرلاب اسرار خداستویژه

وکتور خوشنویسی عشق اصطرلاب اسرار خداست

وکتور خوشنویسی شعر تو جان دلی درمان دلیویژه

وکتور خوشنویسی شعر تو جان دلی درمان دلی

وکتور خوشنویسی شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خداییویژه

وکتور خوشنویسی شعر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

وکتور شعر ما را به جز خیالت فکری دگر نباشدویژه

وکتور شعر ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

وکتور شعر تو بمان با من تنها تو بمانویژه

وکتور شعر تو بمان با من تنها تو بمان

وکتور شعر تو تمنای منو یار منو جان منیویژه

وکتور شعر تو تمنای منو یار منو جان منی

وکتور شعر مرغ سحر ناله سر کنویژه

وکتور شعر مرغ سحر ناله سر کن

وکتور شعر جهانت و کام و فلک یار بادویژه

وکتور شعر جهانت و کام و فلک یار باد

وکتور شعر آنرا که به زلف تو در آویخته باشدویژه

وکتور شعر آنرا که به زلف تو در آویخته باشد

وکتور شعر که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هاویژه

وکتور شعر که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

وکتور هر چیز که در جستن آنی آنیویژه

وکتور هر چیز که در جستن آنی آنی

هر چیز که در جستن آنی آنیویژه

هر چیز که در جستن آنی آنی

وکتور شعر اندوه بزرگیست زمانی که نباشیویژه

وکتور شعر اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

وکتور تو ماهی و من ماهی این برکه کاشیویژه

وکتور تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی

وکتور شعر جانی و دلی ای دل و جانم همه توویژه

وکتور شعر جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

وکتور شعر طبیب رنج رنجوران عشقمویژه

وکتور شعر طبیب رنج رنجوران عشقم

جانی و دلی ای دل و جانم همه توویژه

جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

پوستر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خداییویژه

پوستر ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

به باشگاه مشتریان تربچه بپیوندید ثبت نام